14

bài tập

Bài 1.
ĐỀ THI THỬ SỐ 5
PHẦN I: BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỌI THÍ SINH
Câu 1: Quá trình xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài chống Pháp xâm lược khi mở đầu cuộc kháng chiến?(2 điểm)
Câu 2: Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và có những hạn chế gì? (2 điểm)
Câu 3: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa chiến dịch đó. (3 điểm)

PHẦN II
Câu 4: Nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc đã ra đời trong bối cảnh nào? Quan hệ giữa hai miền Nam, Bắc trên bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến gì từ những năm 70 đến năm 2000?
 ĐÁP ÁN
PHẦN I: BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỌI THÍ SINH
Câu 1: Quá trình xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài chống Pháp xâm lược khi mở đầu cuộc kháng chiến?(2 điểm)
Ngay khi kí với Pháp hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, Đảng ta đã xác định không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh với Pháp, cuộc chiến này sẽ kéo dài, nên chúng ta đã có sự chuẩn bị tiếp tục xây dựng căn cứ địa Việt Bắc. 
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Đảng ta chủ động tiến hành cuộc chiến đấu trong các đô thị để chúng ta có thời gian di chuyển các cơ quan đầu não Đảng, Chính phủ, Mặt trận và đoàn thể cùng với máy móc, dụng cụ cần thiết lên căn cứ địa Việt Bắc an toàn. 
Trong vòng 3 tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, ta đã vận chuyển hơn 3 vạn tấn máy móc và dụng cụ sản xuất, hàng vạn tấn nguyên vật liệu về chiến khu để tiếp tục sản xuất, phục vụ nhu cầu kháng chiến. Riêng ở Bắc Bộ, gần 2/3 số máy móc được chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. Với khẩu hiệu “vườn không nhà trống!”, “tản cư cũng là kháng chiến!”, “phá hoại để kháng chiến!”, nhân dân các đô thị nhanh chóng tản cư ra các vùng hậu phương và tiến hành phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống… không cho địch sử dụng. 
Đảng, Chính phủ lãnh đạo và tổ chức nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt. 
Về chính trị, các ủy ban hành chính chuyển thành Ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, mở rộng mặt trận, thành lập Hội liên hiệp quốc dan Việt Nam ( Liên Việt).
Về kinh tế, Chính phủ đề ra các chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực. Phát động toàn dân tham gia sản xuất với khẩu hiệu “ Thực túc binh cường”, “Ăn no đánh thắng!”. Giao ruộng đất cho nông dân, thực hiện các hình thức đổi công, hợp công… Đắp đê điều, làm thủy lợi chống thiên tai, địch họa bảo vệ sản xuất.
Về quân sự, Chính phủ quy định mọi người dân từ 18 tuổi đến 45 tuổi được tuyển chọn tham gia các lực lượng chiến đấu.
Về văn hóa, phong trào bình dân học vụ được duy trì và phát triển. Trường phổ thông các cấp vẫn tiếp tục giảng dạy và học tập trong hoàn cảnh chiến tranh. 
Với những sự chuẩn bị tích cực đó, chúng ta đã trang bị được những điều kiện cần thiết nhất cho cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp. 
Câu 2: Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và có những hạn chế gì? (2 điểm)
Cải tạo xã hội chủ nghĩa là thực hiện nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa về quan hệ sản xuất. Việc nhận thức về cải tạo trước và nay có sự thay đổi. Trước đây quan niệm cải tạo nhằm xóa bỏ các thành phần kinh tế cá thể và tư nhân dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, chỉ để lại hai thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã dựa trên hai hình thức : sở hữu nhà nước và tập thể về tư liệu sản xuất. Sau 3 năm khôi phục kinh tế (1955 – 1957) miền Bắc nước ta có nhiều mặt tiến bộ. Tuy nhiên, kinh tế miền Bắc lúc này căn bản vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phân tán, lao động thủ công với năng suất thấp kém, công nghiệp nhỏ bé tồn tại nhiều thành phần. Vì vậy, Đảng và Nhà  nước đã đề ra chủ trương: trong 3 năm tiếp theo (1958 – 1960) miền Bắc lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm:cải tạo đối với nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư bản tư doanh, mà khâu chính là hợp tác hóa nông nghiệp. 
Thực hiện chủ trương trên, khắp nơi trên miền Bắc sôi nổi phong trào vận động xây dựng hợp tác xã. Đến cuối 1960, miền Bắc có trên 85% hộ nông dân với 70% ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp, hơn 87% số thợ thủ công và 45% số người buôn bán nhỏ vào hợp tác xã. Một bộ phận thương nhân được chuyển sang sản xuất hoặc chuyển thành mậu dịch viên. Đối với tư sản dân tộc, Đảng và Nhà nước chủ trương cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của họ phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Đến cuối 1960, có hơn 95% hộ tư sản vào công tư hợp doanh. 
Đồng thời với cải tạo là nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Đến 1960, đã có 172 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí và trên 500 xí nghiệp do địa phương quản lí. 
Những tiến bộ về mặt kinh tế đã tạo điều kiện cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, So với năm 1957, năm 1960, số học sinh tăng 80%, số sinh viên tăng gấp đôi. Các cơ sở y tế năm 1960 tăng 11 lần so với năm 1955. Đời sống văn hóa, trình độ hiểu biết của các tầng lớp nhân dân được nâng lên. 
Ngày 1/1/1960, Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được công bố, phản ánh thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 3 năm cùng những thay đổi lớn của miền Bắc sau hai kế hoạch ba năm (1954 – 1960).  Hiến pháp được xây dựng theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Nó khẳng định ý chí, nguyện vọng của nhân dân lao động: xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ giàu mạnh. ĐỒng thời nó đặt cơ sở cho việc xây dựng một pháp chế XHCN ở Việt Nam. Hiến pháp ra đời có tác dụng củng cố nền chuyên chính vô sản, tạo điều kiện cho nhân dân miền Bắc xây dựng CNXH. Một mặt là thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần 1 nhằm bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho CNXH. Mặt khác nó cổ vũ nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh nhằm đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ và tay sai. 
Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có ý nghĩa rất to lớn. Nó góp phần xóa bỏ về cơ bản chế độ người bóc lột người, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đặc biệt trong chiến tranh, hợp tác xã sản xuất đã đảm bảo những điều kiện vật chất, tư tưởng chính trị cho bộ phận tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Tuy nhiên, trong cải tạo, chúng ta đã mắc một số sai lầm. Đó là đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do không nắm vững các quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ, thể hiện tư tưởng chủ quan, nóng vội. Đồng thời, thực hiên sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi, do đó chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của xã viên trong sản xuất. Những hạn chế và sai lầm này đã được Đảng và Chính phủ khắc phục. 
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, quan niệm về cải tạo không phải là xóa bỏ mà là sử dụng có hiệu quả để tồn tại lâu dài tất cả các thành phần kinh tế. Không phân biệt hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời, hết sức khuyến khích các thành phần kinh tế và các cơ sở sản xuất,mọi người lao động, sản xuất nhiều hàng hóa, nhiều của cải cho xã hội. Và cùng với nhiệm vụ cải tạo là nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa. 
Câu 3: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa chiến dịch đó. (3 điểm)
Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.
*  Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến
Từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã có thêm những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. 
Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng ta. 
Ngày 1/10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của ta quan hệ trực tiếp với các nước xã hội chủ nghĩa. Ngày 14/1/1950, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Từ tháng 1/1950, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta, nâng cao địa vị, uy tín của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trên trường quốc tế. Ngày 18/1/1950, chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 30/1/1950 Chính phủ Liên Xô, và trong vòng một tháng sau, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Ở Đông Dương, cách mạng Lào, Campuchia có bước phát triển mới. Phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp và các thuộc địa dâng cao phản đối chiến tranh xâm lược với những hình thức phong phú: lấy chữ kí, đưa đơn kiến nghị đòi hòa bình, ủng hộ cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Trong khi đó, Pháp lại đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính. 
Về phía thực dân Pháp, chúng có những âm mưu mới đối với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 13/5/1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve. Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 
Thực hiện kế hoạch Rơve, từ tháng 6/1949, Pháp khóa chặt biên giới Việt Trung bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 (Cao Bằng – Lạng Sơn). Thiết lập “hành lang Đông – Tây” (từ Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La) nhằm cắt đứt sự liên lạc giữa căn cứ địa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III và IV. Với hai hệ thống phòng ngự ấy, Pháp chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn, nuôi dưỡng âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần hai để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh. 
Về phía ta, sau thắng lợi ở Việt Bắc, qua thời kỳ phát triển cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, bộ đội chủ lực ta đã trưởng thành, quân dân ta phấn khởi, tin tưởng hơn nữa vào Đảng, Chính phủ, Bác Hồ. Đến giữa năm 1950, thế và lực của ta thay đổi, chúng ta đủ sức chiến đấu với những âm mưu của thực dân Pháp đề ra. 
* Chủ trương của ta
Việc Pháp thực hiện kế hoạch Rơve đã làm cho vùng tự do của ta bị thu hẹp, căn cứ địa Việt Bắc bị bao vây… Để phá tan âm mưu bao vây cô lập căn cứ địa Việt Bắc của Pháp và đưa cuộc kháng chiến lên bước mới, tháng 6/1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới, chọn hướng tiến công chính là đường sô 4 từ Lạng Sơn lên Cao Bằng nhằm ba mục đích: tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông biên giới Việt – Trung để mở rộng đường liên lạc quốc tế của ta với các nước xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc); mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. 
* Ý nghĩa
Với chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với cách mạng Việt Nam trong thời điểm này. 
Đây là lần đầu ta chủ động mở một chiến dịch lớn tiến công địch, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Chiến dịch này tỏ rõ sự trưởng thành về nhiều mặt của quân đội ta: về chiến thuật, về chỉ đạo chiến tranh, về huy động nhân lực, vật lực cho một chiến dịch lớn. Điều này cho phép quân đội ta có thể mở nhiều chiến dịch lớn tiếp theo. 
Chiến dịch Biên giới 1950 làm cho hình thái chiến tranh thay đổi trên chiến trường chính Bắc Bộ. Ta chuyển từ chiến tranh du kích sang chiến tranh chính quy trên một quy mô tương đối lớn. Địch từ thế chủ động quay sang phòng ngự bị động. Lực lượng so sánh giữa ta và địch trên chiến trường chính đã thay đổi do sự cố gắng của ta và sự chi viện của quốc tế. Ta chuyển sang thế chủ động ở chiến trường chính và ở miền núi, còn ở chiến trường đồng bằng bà các chiến trường phối hợp ta vẫn chưa đủ sức kiềm chế được địch. 
Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông, quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 
PHẦN II
Câu 4: Nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc đã ra đời trong bối cảnh nào? Quan hệ giữa hai miền Nam, Bắc trên bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến gì từ những năm 70 đến năm 2000?
* Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại hàn Dân Quốc ra đời trong bối cảnh:
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khu vực Đông Bắc Á có sự biến đổi to lớn, với sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các quốc gia trong khu vực đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Tháng 8/1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập. Tháng 9/1948, ở phía Bắc, Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời. 
Tháng 6/1950 cuộc chiến tranh giữa hài miền bùng nổ, kéo dài đến tháng 7/1953. Hai bên kí hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn được coi là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo. 
Từ năm 2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai miền đã kí hiệp định hòa hợp giữa hai nhà nước, mở ra một bước mới trong tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên. 
* Quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên từ thập niên 50 đến năm 2000
Sau chiến tranh Triều Tiên, vào những thập kỷ 50, 60, Nam – Bắc bán đảo Triều Tiên ở trong tình trạng đối đầu. Từ những năm 70 trở đi, quan hệ hai miền có sự thay đổi, chuyển sang đối ngoại. 
Năm 1990, vấn đề đối ngoại Nam – Bắc có bước đột phá mới: sau nhiều cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo cấp cao của hai bên đã đi đến nhất trí: “xóa bỏ tình trạng đối lập về chính trị và quân sự giữa hai miền Nam – Bắc, tiến hành giao lưu và hợp tác nhiều mặt”. 
Ngày 13/6/2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng thống Kim Tê Chung ( Hàn Quốc) và chủ tịch Kim Jong II ( CHDCND Triều Tiên) đã gặp gỡ ở Bình Nhưỡng và kí hiệp định hòa hợp giữa hai quốc gia, mở ra một trang mới trong quan hệ hai miền. Tuy nhiên, quá trình hòa hợp và thống nhât bán đảo Triều Tiên còn khó khăn và phức tạp. 
Bài 2.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4
Phần I: Phần chung cho tất cả thí sinh
Câu 1: Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào? (1,5 điểm)
Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)?(2,5 điểm)
Câu 3: Trong thời kì 1954 – 1975, thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam đã buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam? Tóm tắt diễn biến và kết quả của thắng lợi đó. (3 điểm)
PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 4: Khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? 
 
ĐÁP ÁN
Phần I: Phần chung cho tất cả thí sinh
Câu 1: Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào? (1,5 điểm)
Sau thắng lợi của cuộc kháng chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập , thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Độc ập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chut nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất đất nước thêm bền vững.
Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta. Quy luật đó là : “Trong thời đại ngày nay, khi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau và ở nước ta, khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 
Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)?(2,5 điểm)
* Nguyên nhân thắng lợi
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. 
Truyền thống yêu nước của nhân dân ta, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta được phát huy mạnh mẽ, góp phần vào chiến thắng vang dội của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược giành được thắng lợi cũng là nhờ có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh. Hậu phương được củng cố và phát triển vững chắc trên tất cả mọi mặt, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta có sự liên minh đoàn kết với cuộc kháng chiến của nhân dân hai nước bạn Lào và Campuchia cùng chống một kẻ thù chung là đế quốc thực dân Pháp xâm lược. 
Một nguyên nhân quan trọng nữa, trong cuộc kháng chiến, có sự đồng tình ủng hộ của phong trào cách mạng trong đó có Trung Quốc, Liên xô và các lực lượng dân chủ hòa bình, trên thế giới, của nhân dân Pháp tiến bộ là loài người tiến bộ. 
* Ý nghĩa lịch sử
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ là một dấu son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã phát triển thành quả của cách mạng Tháng Tám năm 1945, là niềm tự hào chân chính của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi, có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với nước ta và có ý nghĩa đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Đối với nước ta, cuộc kháng chiến của nhân dân ta thắng lợi đã buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương của Pháp – Mĩ thất bại hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược đã bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta. Đồng thời, Miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện hoàn thành triệt để cách mạng ruộng đất, xóa bỏ vĩnh viễn chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ, phong kiến. Cùng với đó là tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. 
Đối với thế giới, tiếp theo cách mạng tháng Tam 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là một đòn giáng mạnh mẽ vào hệ thống thực dân, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Đồng thời đập tan âm mưu của đế quốc Mĩ muốn thay chân Pháp, nô dịch nhân dân các nước trên bán đảo Đông Dương, ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng ở Đông Nam Á. 
Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh, góp phần thu hẹp trận địa của chủ nghĩa đế quốc. 
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm sáng tỏ một chân lí: Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế, thì hoàn toàn có khả năng đánh bại mọi thế lực đế quốc hung bạo. 
Tuy vậy, miền Nam nước ta chưa được giải phóng, nhân dân ta còn tiếp tục  sự nghiệp đấu tranh gian khổ chống đế quốc Mĩ nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 
* Bài học kinh nghiệm
Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi đã cho Đảng và nhân dân ta rất nhiều những bài học kinh nghiệm giá trị, để xuyên suốt trong quá trình đấu tranh, chúng ta đã vận dụng và phát huy để giành được những thắng lợi triệt để nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược.
Đó là bài học kết hợp đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến. Nhiệm vụ chống đế quốc được đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ chống phong kiến phải được nâng dần lên từng bước cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chống đế quốc. Chúng ta cũng đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh vào từng thời điểm cụ thể của cuộc kháng chiến.
  Một điều quan trọng nữa trong chiến lược cách mạng của ta là vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng một chế độ xã hội mới. Chú trọng xây dựng hậu phương vững mạnh để đẩy mạnh kháng chiến và chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng lâu dài.
Trong cuộc kháng chiến này, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo cho quân và dân ta kết hợp khéo léo các hình thức tác chiến. Kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích và các hoạt động trong vùng địch tạm chiếm. Đồng thời, không ngững xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ năng lực, bản lĩnh lãnh đạo kháng chiến. 
Câu 3: Trong thời kì 1954 – 1975, thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam đã buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam? Tóm tắt diễn biến và kết quả của thắng lợi đó. (3 điểm)
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi quân sự của quân và dân miền Nam buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là thừa nhận sự thất bại của “Chiến tranh cục bộ”, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đến đàm phán ở Pari (5/8/1968) để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 
* Diễn biến và kết quả
Bước vào mùa xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong những năm bầu cử tổng thống( 1968), ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, trọng tâm là các đô thị, nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Mĩ, đồng minh, đánh đòn mạnh vào chính quyền và quân đội Sài Gòn, giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mĩ phải đàm phán, rút quân về nước. 
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực vào hầu khắp các đô thị miền Nam trong đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 ( tết Mậu Thân). Cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra qua ba đợt: từ đêm 30/1 đến 25/2; đợt 2: tháng 5 và 6; đợt 3: tháng 8 và 9/1968. 
Quân ta đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 trong tổng số 44 tỉnh, 4 trong 6 đô thị lớn, 64 trong số 242 quận lị, ở hầu khắp các “ấp chiến lược”, các vùng nông thôn. 
Tại Sài Gòn, Quân giải phóng tiến công các vị trí đầu não của địch như Tòa đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Biệt khu thủ đô, Tổng nha Cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đợt 1, ta loại khỏi vòng chiến đấu 147.00 tên địch, trong đó có 43.000 lính Mĩ, phá hủy một khối lượng lớn vật chất và phương tiện chiến tranh của chúng. 
Từ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, có thêm nhiều lực lượng mới chống Mĩ, chống chính quyền Sài Gòn, mặt trận đoàn kết dân tộc chống Mĩ, cứu nước được mở rộng. Tổ chức Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ở Sài Gòn, Huế và toàn miền Nam, đại diện cho tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở các thành thị được thành lập. 
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân đã đánh đòn bất ngờ, làm cho địch choáng váng. Nhưng do lực lượng địch cong đông (hơn nửa triệu quân Mĩ và đồng minh, gần 1 triệu quân Sài Gòn), cơ sở ở thành thị mạnh, nên chúng đã nhanh chóng tổ chức lại lực lượng, phản công ta cả ở thành thị lẫn nông thôn. Vì vậy trong đợt 2 và 3, lực lượng của ta gặp không ít khó khăn và tổn thất. 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy còn có những  hạn chế đó là do ta “chủ quan trong việc đánh giá tình hình, đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế lúc đó, nhất là sau đợt tiến công xuân Mậu Thân, ta không kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm để đánh giá lại tình hình và có chủ trương chuyển hướng kịp thời, ta chậm thấy cố gắng mới của địch và những khó khăn của ta lúc đó”. 
Mặc dù có những hạn chế và tổn thất, song ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 vẫn hết sức to lớn. Giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ, gây cho chúng những tổn thất nặng nề về người, phương tiện chiến tranh.  Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
Phần II: Phần riêng
Câu 4: Khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? (3 điểm)
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khu vực Đông Bắc Á có sự biến đổi to lớn, với sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các quốc gia trong khu vực đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn với tổng diện tích là 10,2 triệu km2, đông dân nhất thế giới (khoảng 1,47 tỷ người – 2000). Khu vực này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trước chiến tranh thế giới II, các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Từ sau 1945, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển. 
Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc thắng lợi đã dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949). Chính quyền Tưởng Giới Thạch phải rút chạy ra Đài Loan và tồn tại ở đó nhờ sự giúp đỡ của Mĩ. Hồng Công và Ma Cao vẫn là những vùng đất thuộc địa của Anh và Bồ Đào Nha, cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX mới trở về chủ quyền của Trung Quốc. 
Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Tháng 8/1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập. Tháng 9/1948, ở phía Bắc, Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời. 
Tháng 6/1950 cuộc chiến tranh giữa hài miền bùng nổ, kéo dài đến tháng 7/1953. Hai bên kí hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn được coi là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo. 
Từ năm 2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai miền đã kí hiệp định hòa hợp giữa hai nhà nước, mở ra một bước mới trong tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên. 
Sauk hi thành lập, các nước và vùng lãnh thổ ở ĐÔng Bắc Á bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế. Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong bốn “con rồng” kinh tế châu Âu thì Đông Bắc Á có ba (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan), còn Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong những năm 80 – 90 của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. 

Bài 3.
   
 I. PHẦN CHUNG
       Câu 1: Tại sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 19/12/1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947? (2 điểm)
* Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp 19/12/1946 vì:
Pháp đã có dã tâm quay trở lại xâm lược VN và Đông Dương ngay khi nước ta vừa tuyên bố độc lập. Đêm 22 rạng ngày 23/9/1945, Pháp được sự hỗ trợ của quân Anh đã nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Sau đó chúng đánh rộng ra Nam Bộ. Song âm mưu của chúng không dừng lại ở đó, chúng muốn đưa quân ra Bắc chiếm toàn bộ VN và Đông Dương. Thấy được dã tâm của Pháp, Đảng, Chính phủ ta đã kiên trì giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình, thương lượng, thể hiện qua việc kí với Pháp hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946 tranh thủ thời gian hòa bình củng cố và phát triển lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Ngay sau hiệp định 6/3/1946 Pháp đã thể hiện sự bội ước, mở các cuộc tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ, hạ tuần tháng 11/1946 quân Pháp khiêu khích, tiến công ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn. Ngày 20/11/1946 Pháp giành quyền thu thuế quan của ta ở cảng Hải Phòng. Ngày 24/11 cho bắn súng vào các khu phố ở Hải Phòng. Tại Hà Nội, quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn vào nhiều nơi. Ngày 17/12/1946 chúng đốt nhà Thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm đóng cơ quan bộ tài chính, gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở phố hàng Bún, phố Yên Ninh... Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu các yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất ngày 20/2/ chúng sẽ hành động. 
Trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân ta chỉ có một con đường là toàn dân đứng lên đánh Pháp giữ vững nền độc lập dân tộc. Tình thế khẩn cấp đòi hỏi Đảng và Chính phủ ta phải có quyết định kịp thời. Ngày 12/12/1946, Ban thường vụ TW Đảng đã ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. Đáp lại tối hậu thư của Pháp, hội nghị Ban thường vụ TW Đảng Cộng Sản Đông Dương họp mở rộng vào ngày 18, 19/12/1946 tại Vạn Phúc – Hà Động do chủ tịch HCM chủ trì đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến và đề ra những chủ trương, đường lối kháng chiến của ta. Khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cả thành phố mất điện là tín hiệu tiến công. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch HCM lan đi khắp nước. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là tiếng gọi của non sông, đất nước, là mệnh lệnh cách mạng tiến công soi đường và chỉ lối cho mọi người VN đứng dậy cứu nước. Ta đã chủ động nổ súng tiến hành cuộc kháng chiến, không chờ cuối thời hạn của tối hậu thư. Đây là cuộc chiến tranh cách mạng một cách chính nghĩa chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của Pháp. Cuộc kháng chiến này nhằm mục đích giành độc lập và thống nhất toàn quốc. Trong cuộc kháng chiến này dân tộc VN vừa phải tranh đấu để tự cứu mình, đống thời chiến đấu vì nền hòa bình thế giới, vì độc lập - tự do -  dân chủ - hòa bình. 
* Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra 1946 – 1947:
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (22/12/1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) của chủ tịch HCM và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng chí Trường Chinh là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường lối kháng chiến, nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung và phương châm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 22/12/1946 Ban thường vụ TW Đảng ra chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến” nêu khái quát nội dung cơ bản về đường lối kháng chiến trong đó nêu rõ mục đích, tính chất, chính sách và cách đánh của ta. Năm 1947, Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” giải thích rõ đường lối kháng chiến của ta. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh. Từ ba văn kiện đó đã toát lên đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 
Kháng chiến toàn dân, tức là tất cả mọi người dân trên đất nước đều tham gia, lấy lực ượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kháng chiến toàn dân thì Đảng ta phải giáo dục tổ chức, động viên toàn dân tham gia kháng chiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đường lối kháng chiến toàn dân sử dụng bài học cha ông ta từ ngày xưa để lại. Trong lúc đất nước ta còn nghèo, lực lượng chính quy nhỏ bé, vũ khí thô sơ, ta cần phát huy sức mạnh toàn dân, dựa vào dân kháng chiến mới đánh được lâu dài, phát huy được lối đánh du kích.
Kháng chiến toàn diện tức là tiến hành kháng chiến trên tất cả mọi lĩnh vực: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Chúng ta tiến hành kháng chiến toàn diện mới phát huy được lực lượng toàn dân. Pháp đánh ta trên tất cả mọi mặt nên ta cũng đánh lại chúng trên tất cả các mặt khác. 
Kháng chiến lâu dài, đây là một chủ trương sáng suốt của Đảng ta dựa trên sự vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, phát huy truyền thống cha ông, lấy yếu đánh mạnh, chính nghĩa chiến thắng hung tàn. Bên cạnh đó, Pháp đánh ta với âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, ta phải phá âm mưu đó. Tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch, ta thua về vật chất nhưng mạnh về tinh thần, như   vậy thời gian lâu dài sẽ giúp ta có thời gian củng cố lực lượng vũ trang, trang bị về kinh tế, vũ khí, xây dựng hậu phương vững chắc để kháng chiến chống Pháp. 
Kháng chiến tự lực cánh sinh, lúc này chúng ta chưa có sự liên hệ với một nước nào trên thế giới về vật chất – tinh thần nên chưa nhận được sự giúp đỡ của một nước nào. Chính vì vậy, chúng ta phải chủ động trên tất cả các mặt, dựa vào nội lực của đất nước để chiến đấu. Đồng thời ta cũng tích cực kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. 
Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh chính là sức mạnh, động lực, là mục đích của nhân dân ta trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định cho thắng lợi của cách mạng. 
Câu 2: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa chiến dịch đó. (3 điểm)
Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.
*  Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến
Từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã có thêm những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. 
Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng ta. 
Ngày 1/10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của ta quan hệ trực tiếp với các nước xã hội chủ nghĩa. Ngày 14/1/1950, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Từ tháng 1/1950, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta, nâng cao địa vị, uy tín của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trên trường quốc tế. Ngày 18/1/1950, chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 30/1/1950 Chính phủ Liên Xô, và trong vòng một tháng sau, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Ở Đông Dương, cách mạng Lào, Campuchia có bước phát triển mới. Phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp và các thuộc địa dâng cao phản đối chiến tranh xâm lược với những hình thức phong phú: lấy chữ kí, đưa đơn kiến nghị đòi hòa bình, ủng hộ cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Trong khi đó, Pháp lại đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính. 
Về phía thực dân Pháp, chúng có những âm mưu mới đối với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 13/5/1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve. Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 
Thực hiện kế hoạch Rơve, từ tháng 6/1949, Pháp khóa chặt biên giới Việt Trung bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 (Cao Bằng – Lạng Sơn). Thiết lập “hành lang Đông – Tây” (từ Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La) nhằm cắt đứt sự liên lạc giữa căn cứ địa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III và IV. Với hai hệ thống phòng ngự ấy, Pháp chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn, nuôi dưỡng âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần hai để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh. 
Về phía ta, sau thắng lợi ở Việt Bắc, qua thời kỳ phát triển cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, bộ đội chủ lực ta đã trưởng thành, quân dân ta phấn khởi, tin tưởng hơn nữa vào Đảng, Chính phủ, Bác Hồ. Đến giữa năm 1950, thế và lực của ta thay đổi, chúng ta đủ sức chiến đấu với những âm mưu của thực dân Pháp đề ra. 
* Chủ trương của ta
Việc Pháp thực hiện kế hoạch Rơve đã làm cho vùng tự do của ta bị thu hẹp, căn cứ địa Việt Bắc bị bao vây… Để phá tan âm mưu bao vây cô lập căn cứ địa Việt Bắc của Pháp và đưa cuộc kháng chiến lên bước mới, tháng 6/1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới, chọn hướng tiến công chính là đường sô 4 từ Lạng Sơn lên Cao Bằng nhằm ba mục đích: tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông biên giới Việt – Trung để mở rộng đường liên lạc quốc tế của ta với các nước xã hội chủ nghĩa (Trung Quốc); mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. 
* Ý nghĩa
Với chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với cách mạng Việt Nam trong thời điểm này. 
Đây là lần đầu ta chủ động mở một chiến dịch lớn tiến công địch, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Chiến dịch này tỏ rõ sự trưởng thành về nhiều mặt của quân đội ta: về chiến thuật, về chỉ đạo chiến tranh, về huy động nhân lực, vật lực cho một chiến dịch lớn. Điều này cho phép quân đội ta có thể mở nhiều chiến dịch lớn tiếp theo. 
Chiến dịch Biên giới 1950 làm cho hình thái chiến tranh thay đổi trên chiến trường chính Bắc Bộ. Ta chuyển từ chiến tranh du kích sang chiến tranh chính quy trên một quy mô tương đối lớn. Địch từ thế chủ động quay sang phòng ngự bị động. Lực lượng so sánh giữa ta và địch trên chiến trường chính đã thay đổi do sự cố gắng của ta và sự chi viện của quốc tế. Ta chuyển sang thế chủ động ở chiến trường chính và ở miền núi, còn ở chiến trường đồng bằng bà các chiến trường phối hợp ta vẫn chưa đủ sức kiềm chế được địch. 
Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông, quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 
Câu 3: Vì sao sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau? (2 điểm)
Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia của thực dân Pháp, có sự giúp sức của đế quốc Mĩ. Nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, lấy vĩ tuyến 17 lad ranh giới phân chia tạm thời và có tính chất đơn thuần.
Chúng ta đã thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản quy định về đình chiến, tập kết chuyển quân và chuyển giao khu vực. Nhưng phía Pháp chỉ thực hiện khi có những đấu tranh mạnh mẽ và kiên quyết của nhân dân ta. 
Thực hiện Hiệp định Giơ ne vơ, ngày 10/10/1954, quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội trong không khí tưng bừng của ngày hội giải phóng. 
Ngày 1/1/1955, Trưng ương Đảng, Chính phủ, và chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ đô. 
Ngày 16/5/1955 toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà( Hải Phòng). Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng. 
Ở miền Nam, giữa tháng 5/1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc Việt Nam theo điều khoản của hiệp định Giơ ne vơ. Pháp trút bỏ trách nhiệm thi hành những điều khoản còn lại của Hiệp định cho Mĩ – Diệm, người kế tục chúng ở miền Nam. 
Ngay sau khi Hiệp định Giơ ne vơ 1954 được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình DIệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông DƯơng và Đông Nam Á. 
Tháng 9/1954 Mĩ ngang nhiên đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối SEATO và giúp đỡ Diệm thực hiện ý đồ của mình. 
Đưa được tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam Việt Nam, gạt hết quân Pháp và tay sai của chúng ra khỏi miền Nam, Mĩ đã thực hiện được bước đầu ý đồ độc chiếm miền Nam Việt Nam. 
Chính quyền Ngô Đình DIệm, với sự giúp đỡ và có sự chỉ đạo của Mĩ, ra sức phá hoại Hiệp định Giơ ne vơ. Diệm tuyên bố “không có hiệp thương tổng tuyển cử, chúng ta không kí hiệp định Giơ ne vơ, bất cứ phương diện nào chúng ta không bị ràng buộc vào hiệp định đó”. Bằng một loạt hành động trái với Hiệp định, như bày trò “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại rồi suy tôn Ngô Đình Diệm làm tổng thống (10/1955), tổ chức bầu cử riêng rẽ, lập quốc hội lập hiến (5/1956), ban hành hiến pháp của cái gọi là “Việt Nam cộng hòa” (10/1956), Diệm đã trắng trợn từ chối và phá hoại việc thống nhất Việt Nam. 
Cùng với sự giúp đỡ dưới hình thức “viện trợ” quân sự, chính trị, kinh tế, miền Nam Việt Nam được xây dựng thành căn cứ quân sự, thành cơ sở kinh tế thực dân kiểu mới của Mĩ. Tất cả việc làm trên của Mĩ – Diệm không ngoài mục đích tách hẳn một phần lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào để lập ra một quốc gia riêng biệt, thậm chí là một phần lãnh thổ của nowcs Mĩ. Tháng 5/1957, Ngô ĐÌnh Diệm tuyên bố tại Oasinhton “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”. 
Với tình hình trên, sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành, nhân dân ta vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội, vừa phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà
        II. PHẦN RIÊNG
Câu 4: Nêu các chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong các thời kỳ: 1949 – 1959, 1959 – 1978, 1978 – 2000. Rút ra nhận xét về chính sách đối ngoại của Trung Quốc. (3 điểm)
* Thời kỳ 1949 – 1959
Về đối ngoại, từ 1949 – 1959, TQ thi hành chính sách ngoại giao tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. 
Ngày 14/2/1950 kí với Liên Xô hiệp ước Tương trợ hữu nghị hợp tác Xô – Trung. Phái quân chí nguyện sang giúp đỡ nhân dân Triều Tiên chống đế quốc Mĩ xâm lược trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953);  ủng hộ các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp của Mĩ. Là một trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Trung Quốc có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế. Nhờ đó, địa vị của TQ  đã được nâng cao rõ rệt. 
Ngày 18/1/1950, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 
* Thời kỳ 1959 – 1978
Về đối ngoại, Trung Quốc ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mĩ xâm lược của nhân dân Việt nam cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi và Mĩ La Tinh. Cũng trong thời kỳ này, đã xảy ra cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ (1962), giữa Trung Quốc và Liên Xô (1969), gây tổn thất trong quan hệ với 3 nước Đông Dương.  Với các tranh chấp này, Trung Quốc dần mất địa vị trên trường quốc tế. Tháng 2/1972, Tổng thống Mĩ R.Ních xơn sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo hướng hòa dịu giữa hai nước. 
* Thời kỳ 1978 – 2000
Về đối ngoại, chính sách của Trung QUốc có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của nước này ngày càng được nâng cao. Từ những năm 80 của thế kỷ XX, TQ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia… mở rộng hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Sau sự kiện quân đội TQ mở rộng cuộc tiến công biên giới phía Bắc Việt nam (2/1979), quan hệ hai nước xấu đi. Tháng 11/1991, hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 
TQ đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (9/1997) và Ma Cao (12/1999), Đài Loan và một bộ phận lãnh thổ của TQ, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này. 
* Nhận xét: Khi TQ ổn định về kinh tế , chính trị thì thực hiện chính sách đối ngoại tiến bộ. Ngược lại, khi lâm vào tình trạng khủng hoảng thì thực hiện chính sách đối ngoai bất lợi cho các nước láng giềng và khu vực. 

Bài 4.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH  (7 ĐIỂM)
        Câu 1: Tại sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 19/12/1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947? (2 điểm)
Câu 2: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa chiến dịch đó (3 điểm)
Câu 3: Vì sao sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau? (2 điểm)
II. PHẦN RIÊNG (3 ĐIỂM)
Câu 4: Nêu các chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong các thời kỳ: 1949 – 1959, 1959 – 1978, 1978 – 2000. Rút ra nhận xét về chính sách đối ngoại của Trung Quốc. (3 điểm)

Chat chit và chém gió
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:39 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:39 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:39 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:39 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: c 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Too๖ۣۜBad: straight_face 7/15/2016 12:16:53 AM
 • DIỆU LINH THẦN KINH(LINH CHỘT): straight_face 7/15/2016 8:24:01 AM
 • veryimportant: tên khùng angry 7/15/2016 1:21:09 PM
 • hehe: Hạnh, Thu và Nga ba người bạn thân.Họ gặp nhau trong chuyến máy bay từ Mỹ về Việt Nam.Hạnh lớn hơn Thu và Nga nên Thu,Nga gọi bằng chị.Hạnh kể cho Thu,Nga, nghe về chuyện tình mới đây của nàng dù nàng có chồng . Là những người đàn bà dâm tính có nhan sắc lại tâm tình cởi mở hết mức nên ba người đàn bà trở nên những người bạn thân thiết hết lòng với nhau, không dấu diếm những tình cảm riêng tư.Họ chia xẻ thoải mái những mối tình họ có.không ngượng ngập,không e dè nói về những điều tình dục, vì họ tin nhau triệt để.Hạnh kể cho các bạn nghe là nàng gặp một chàng trai và ngã vào lòng của hắn không cưỡng được,dù nàng đã có đứa con gái tên Ngọc Ngân hơn chàng hai tuổi. Ở Việt Nam có câu hát “Năm anh hai mươi,em mới sanh ra đời, ngày anh bốn mươi em mới vừa đôi mươi” nhưng đối với Hạnh thì ngược lại “Năm em hai mươi anh mới sanh ra đời, ngày em bốn mươi anh mới vừa đôi mươi” Chàng là người con của bạn thân chồng Hạnh,năm 16 tuổi chàng ở Việt Nam qua Mỹ trọ học những năm cuối trung học nhà nàng.Chàng đẹp trai phương phi tốt tướng còn nàng thì gần tuổi bốn mươi nẩy nở vẹn toàn như trái chín cây.Hạnh có ông chồng chất phác hiền lành,dù vợ có làm gì thì cũng chẳng để ý.Thời buổi giờ đàn bà ưa mặc áo quần phơi của cho thiên hạ đàn ông nhìn thèm chơi.Nhờ sở hữu thân hình đẹp nên Hạnh cũng không ra ngoài thông lệ đó.Cái quần nào cũng bó sát phơi mông nhô hĩm,cái áo nào cũng trể xuống cho lòi hai vồng ngực no đầy mới chịu.Hạnh nói với các bạn: thật ra là khi gặp Hải lần đầu nàng đã có cảm tình,tuy vai vế tuổi tác khác nhau,chuyện đó không ăn nhằm gì,chỉ có điều quan trọng là hai người hiểu được ý nhau, sau một năm chàng đi học Hạnh săn sóc chàng chu đáo và chàng cũng đằm thắm giúp nàng những công việc nàng cần.Họ nói chuyện, đi chơi chung với gia đình đều giữ một mực trên dưới hẳn hoi,nhưng phía trong của Hạnh khi gần Hải nàng thấy có những rung động không lời.Hạnh nói: “Các bạn biết không,một hôm ông chồng mình coi phim sex trong coputer rồi hứng tình,tối hôm đó ông lột trần truồng mình ra rồi bú mớm tận tình làm cho mình hết sức là cao hứng gợi tình,nhưng có điều khi bắt đầu hành sự ông khựng lại rồi ôm đầu xin lỗi nói “Anh ra rồi!” đang hứng làm mình xìu xuống như cọng bún thiu, mình đề truồng khoát áo ngủ mỏng xuống lầu tìm nước, đang lui cui cúi xuống mở tủ lạnh,khi đứng lên quay lại thì thấy Hải đứng phía sau tự bao giờ,giật mình,vì trên người chàng cũng chỉ mặ
 • hehe: Hải có bồ, người con gái Mỹ, con Helen, đứa con gái tóc vàng có thân hình bốc lửa,nhưng lạ là khi làm tình với Helen vẫn có điều gì xa cách,mặc dù Helen tìm đủ mọi cách chìu chuộng Hải,chẳng bù khi làm tình với Hạnh cả một trời hạnh phúc bao quanh,từ đôi vú tới cái lồn khi sờ tới gợi lên lòng đam mê cực đỉnh. Hạnh text cho Hải: -Nhớ Hải quá! Hải trả lời: -Nhớ Hạnh quá! Hạnh trả lời lại: -mình gặp nhau nha! -Ở đâu? -Ở phòng Hải! Hải cắc cớ trả lời: -để làm gì nhỉ? Hạnh dạn dĩ trây trua: -Để bú cặc! Hải trả lời: “Đây cũng thèm lồn quá rồi! Khi Hạnh tới,Hải nhìn Hạnh thân hình cân đối trong cái quần jean chật cứng với chiếc áo thun ôm trông nàng thật trẻ và gợi cảm.Hải sung sướng đi lại ôm cứng Hạnh,họ hôn nhau đắm đuối,Hải đẩy Hạnh đứng vào tường,tay thò xuống bóp vào lồn Hạnh,Hạnh ruớng người trong bàn tay của Hải,lúc bàn tay Hải kéo zipper xuống lần vào trong âm hộ, qua lớp vải mỏng của chiếc quần lót, nước dâm thủy trong lồn nàng đã tươm ra, vừa chọt ngón tay vào lỗ vừa bóp cứng hai mu căng phồng Hải kề sát vào tai Hạnh thì thào: “Lồn của Hạnh đã quá!” Hạnh cũng không vừa,bàn tay nàng cũng lần xuống tìm cặc Hải.Hai người mò bóp bộ phận sinh dục của nhau.Hải đưa lưỡi liếm vào lỗ tai Hạnh nói: “Lồn của ai ướt nhẹp đây nầy!” Hạnh rướng người trả lời: “Lồn của Hải đấy!” “Để làm gì nhẩy!?” Hạnh vuốt mạnh cặc của Hải thì thào: “Để cho cái nầy đụ!” Hải kéo áo Hạnh lên. Đôi vú to nhô ra mời mọc.Hải kề lưỡi vào liếm bú hai gò hồng đào căng phồng.Hạnh đưa tay ôm đầu Hải mắt lim dim hạnh phúc.Họ mở màng khúc dạo đầu thật tuyệt dịu.Hạnh không ngờ dù tuổi nhỏ mà Hải là kiện tướng trên trường tình.Nhớ lại lần đầu tiên khi va vào tình ái với Hải,cũng là lần đầu tiên từ âm hộ nàng bắn những tia nước ra khỏi âm đạo trong cơn cực sướng.Lúc đầu nàng hơi ngượng và ngạc nhiên,trái lại Hải thích thú và hứng khởi nhìn những tia nước phun ra từ cái lồn xinh xắn.Khi người đàn bà cực sướng thì người bạn tình cũng dâng cao niềm hứng khởi vô tận.Hải cúi xuống vác bổng người Hạnh như chú rễ vác cô dâu đi vào phòng của mình. Đặt Hạnh nằm trên giường.Hải sà vào người Hạnh,họ nằm hôn nhau,cởi đồ cho nhau,Những mảnh áo quần rơi lả tả xuống đất.Trong chiếc quần lót mỏng âm hộ Hạnh căng ph&#
 • hehe: Tiếng rên rĩ của Hạnh vang nhẹ khi hải liếm mạnh vào giữa khe âm hộ,nhưng họ không ngờ ngoài khe cửa hé mở Helen nhìn vào ngạc nhiên.Hải đã có lần giới thiệu Hạnh là người cô, bà con của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khác hẳn.Nàng không bỏ đi khi thích thú nhìn hai kẻ đang say sưa làm tình trong nhiều tư thế nóng bỏng,chính nàng cũng cảm giác âm hộ mình râm rang.Helen khép nhẹ đóng cánh cửa khi Hải rướn mình cho cơn sướng bùng ra trên người của Hạnh.Họ ôm nhau thật sát trong cơn sướng lan tỏa.Bên ngoài âm hộ Helen cũng rịn nước khi có một bàn tay đàn ông bạn của Hải đứng phía sau mò vào âm hộ nàng.Helen để yên cho thằng Bob kéo nàng về phòng hắn… Hạnh cùng Thu và Nga ngồi chơi sau khi các ông chồng ăn nhậu xong đang ngồi coi football trên phòng khách.Hạnh cười nói với các bạn: “Không ngờ mình biết chàng có bồ Mỹ.Lúc đầu mình nghe cũng thấy khó chịu, cơn ghen nổi lên, nhưng nói cho cùng thì mình đã có chồng còn chàng quá trẻ,có lần chàng nói: “con Helen đã thấy chúng mình làm ăn với nhau!”mình tròn mắt nhìn chàng nói: “nó có nói gì… Hải không?” Chàng cười nói; “thì không sao,nhưng nó lại muốn đám cưới sau khi Hải ra đại học! Hạnh nghĩ sao?”, mình mừng nói: “thì Hải sẽ được ở lại Mỹ muôn đời…”Tuy Helen cũng không chung thủy gì, bằng chứng cô cũng đã để bạn Hải là Bob dìu về phòng,nhưng cô mê Hải một cách chân tình và rộng lượng chấp nhận cả Hạnh sau nầy… Nói về Thu nàng lại có những tình cảm ngược lại Hạnh.Nàng là con đời trước của mẹ nàng,sau đó mẹ nàng lấy một người Mỹ già,thời giam sau nàng được bảo lảnh sang Mỹ,nàng đã kể lại cho các bạn nghe: “Các chị biết không,lúc đó Thu còn rất trẻ,mới có 17 tuổi,qua tới đất Mỹ thấy cái gì cũng lạ,cũng ngạc nhiên.Mình vào trường trung học ,nhờ ở Việt Nam mình học tiếng Anh ráo riết nên cũng ráng theo.Bọn con trai Mỹ theo tán tỉnh nói mình đẹp sexy.Tuổi dậy thì mà!mình cũng thích lắm.Má mình và ông cha dượng Mỹ có người bạn nhỏ hơn vài tuổi.Tuy lớn tuổi nhưng nhìn ông đẹp trai tráng kiện. Ông thường đến nhà dạy mình thêm tiếng Anh và cho mình những món quà mình thích. Có khi ông ngủ lại vì cha dượng mình với với ông ấy là đôi bạn tri kỹ,vã lại ông ấy vợ chết, đang độc thân.Một buổi khuya mình thức giấc vì khát nước,vô tình mình đi qua căng phòng nhìn thấy cảnh ân ái má mình với ông dượng Mỹ qua khe hở,thay vì bỏ đi mình lại say mê lén nhìn,sau đó ,mình về phòng nằm trằn trọc.Chợt cửa phòng mình mở có bóng đen lẻn vào.Mình sợ quá nằm im. Đến lúc có bàn tay sờ vào g
 • hehe: Nga làm trong hãng cặp bồ với thằng Mễ.ông chồng biết được dọa đem ra li dị,Nga không phản ứng,rồi ông chồng cũng vờ đi, ổng về Việt Nam có bồ nhí.Nga với chồng vẫn sống với nhau cho đến bây giờ. Họ là những ngưòi đàn bà đẹp cởi mở và các ông chồng cũng để vợ mình tự do tối đa.Có thể trong xã hội một số người không thích,nhưng thật ra họ sống rất hòa bình,không hại ai,không chà đạp nhân phẩm của ai,họ chung nhau làm việc thiện và sống đời sống lương thiện,họ chỉ quan niệm tự do tình dục vì họ có đâm tình mạnh mẽ,nhưng các đấng phu quân đồng quan điểm chấp nhận thì trở thành thiên đường.Có lần chồng Nga tới rước nàng đi làm về vì xe nàng hư,nhìn thấy thằng Mễ to con người chồng muốn ứa gan nhưng làm bộ cười tình bắt tay cho xong chuyện.Lên xe chồng nói: “Làm gì mà từ xa anh thấy thằng Mễ lấy tay chỉ chỉ vào hạ bộ em vậy!?” Nga cười nói “Ai Biết!” thật ra nàng biết.Mỗi lần thằng Carlo muốn đụ cuối tuần là khi đi làm về nó ra đấu chỉ vào hạ bộ nàng.Chỉ vậy thôi mà Nga thấy phía dưới mình râm rang,nghĩ tới trong vòng tay hắn nàng rên xiết liên hồi trong cơn sướng bất tận.Chồng nàng thì bình thường buồn nản trong làm tình,còn Carlo nóng bỏng mạnh bạo sôi động trong những giờ hai thân thể hòa chung dính chặt lẫn nhau.Làm chung hãng,thằng Carlo mới ra trung học vài năm còn ở với cha mẹ làm ở khu chất hàng,còn nàng làm giấy tờ ra vào nhập kho nên hai người quen nhau. Carlo nhanh nhẩu tán tỉnh nàng,còn Nga nhìn thân hình cường tráng của Carlo thì thích lắm.Có lần Carlo mời nàng đi ăn Nga không từ chối.Bửa ăn kéo dài trong nhà hàng cho tới khi Carlo đưa nàng về nhà.Thay vì Carlo ra về thì Nga bạo dạn lôi hắn vào nhà nàng dù chồng nàng đang ngủ.Họ lén đưa nhau đến một phòng vắng.Không chờ đợi,Carlo vén váy của Nga tuột mạnh xi líp tới gót chân và nhanh tới Nga không ngờ khi hắn cầm dương vật cương cứng đâm mạnh vào âm hộ nàng nắc như mưa bấc làm cơ thể nàng bừng cháy bỏng ngất ngây.Nga cũng không vừa lát sau nàng quì sụp xuống tìm cặc Carlo để bú.Trời ơi! thằng carlo có một dương vật to làm nàng khiếp đảm, con cặc to đã đâm lút vào người nàng, nàng liếm bú không chán.Thằng Carlo biết chắc là người đàn bà nầy bây giờ là của mình.Hắn sung sướng tột độ bế Nga lên đẩy mạnh lên giường.Miệng hắn tìm âm hộ của Nga.Cái âm hộ ẩm ướt căng phồng chờ đợi.Hắn chui đầu vào liếm láp và Nga rên rĩ. Đôi gian phu dâm phụ phủ lấp nhau trong cơn ân ái tột cùng tới c̘
 • hehe: Có lần Thu nói với chồng: “ Nếu có cơ hội anh đặt bàn tay lên âm hộ của một người đàn bà không phải là em anh thích không?” Ông chồng ấm ớ trước câu hỏi đột ngột.Nhưng thực tế ông chồng nào chả thích dù vợ mình đẹp như tiên.Câu hỏi là sự thật cho người mang mặt đạo đức giả.Khi Chúa Phật ra đời họ cũng đã mang từ nỗi kích dục nhân loại, ngoại trừ những ý tưởng siêu nhiên huyền bí,họ cũng là con người từ tình yêu tình dục mà đi ra, Tình dục là điều phải có mỗi cá nhân con người bình thường ham thích,sự ràng buột bởi tôn giáo,tập quán, luật lệ,cho nó bớt đi những kẻ bịnh hoạn.Tình dục phải được tự do và đồng ý giữa hai người nam nữ cho dù họ đã có chồng có con.Khi hai thân thể hoà nhau thì cơn sướng ngây ngất tăng cao.Thu Tiếp: “Vây chứ có người đàn ông khác đặt tay lên âm hộ em,anh có thích không?” Chồng Thu cười nói ngay: “Không biết!” Sau đó Thu kể với Hạnh và Nga về ngày valentines. -Đêm,ngày lễ Valentines Thu mặc một đồ lót mỏng tanh màu đỏ thật gợi cảm chờ chồng trên giường.Khi vào giường chồng Thu ngạc nhiên quá độ.Gần như ông điên tiết nhảy vào người nàng vồn vập nhưng rồi chẳng tới đâu ông lại chịu thua. Thật ra ông John đang chờ nàng ở một phòng khác, để nguyên tinh dịch của chồng trong âm hộ Thu gặp John.Khi bàn tay ông sờ vào âm hộ ướt đẫm của Thu cơn háo hức của ông dâng tột đỉnh. Ông cúi xuống bú mớm chẳng nể nang gì.Thu cũng điên dại không kém. Bên ngoài cơn mưa sấm sét chợt nổi lên,cùng lúc John đâm mạnh cặc vào lồn thu nắc mạnh.Thu sướng soãi người rên rĩ mạnh,từ miệng nàng phát ra tiếng kêu như loài mèo đêm ma quái. Ông John thấy mình bay bỗng vào cõi bồng lai như đôi trăn quấn nhau từ trên giường lăn xuống thảm… Trước khi làm đám cưới với Helen,Hải và nàng đã thỏa thuận chọn con đường tự do về tình dục.Nhưng sau đám cưới Helen yêu chồng một cách mãnh liệt nên Hải cũng tạm quên Hạnh.Hải làm chủ trên hai thân thể bốc lửa của vợ và Hạnh.Một gìa một trẻ.Hai cái âm hộ đều no tròn căng phồng.Hai bộ lông khác nhau.Một đen nhánh ,một đỏ thẩm.Thật là một người may mắn tột bực.Tuy mỗi người một nơi,nhưng Hạnh và Hải vẫn thường xuyên phone và textcho nhau.Thật ra Hạnh nói với Thu và Nga: “Mình cũng chẳng chung thủy gì đâu. Đàn bà như mình mà!Thiếu đàn ông đâu có được!Hôm rồi mình gặp một chàng khác.Thật là tình cờ hi hữu là tai nạn xe hơi.Mình lỗi khi xe mình đụng phía sau một chàng thanh niên.Khi xuống xe mình gặp phải chàng thanh niên, nhìn dáng
 • hehe: Rồi nàng đưa hình thằng Don trong I phone cho cả bọn xem.Trong hình miệng của Hạnh ngậm một dương vật to đen sì bóng lưỡng.Cả bọn đàn bà hít hà khi thấy dương vật của Don,không những vậy nàng còn đưa hình dương vật của Hải và của chồng nàng.Nhìn dương vật của chồng Hạnh cả bọn thấy thương ổng vì dương vật ông ấy so với Hải và Don quá so le.Cả Thu và Nga cũng khoe của mình.Khi nhìn thấy dương vật của ông John và thằng Mễ cũng đáng gọi là cao thủ võ lâm chứ chẳng chơi.Cả bọn chuyện trò tục tiểu nhưng vui như sấm dậy.Chợt Nga hỏi: “Don nhìn thấy trẻ hơn Hải?” Hạnh cười gật đầu nói: “Thế mới chết chứ! tụi trẻ cứ thích… yêu bà gìa!” Thu cười lớn nói nhìn Hạnh nói: “Mà bà gìa loại còn xesy như nầy thì cũng giết bọn trẻ như chơi!” Hạnh cười hất mài tóc dài về phía sau kể thêm câu chuyện mà Thu Nga phải giật mình: -Giữa khuya đang ngủ nghe tiếng phone reng, Hạnh thức dậy, chồng nàng cũng chợt thức cằn nhằn: Giờ nầy mà ai còn gọi!Hạnh bấm phone thấy Don, vội nói với chồng là có bạn từ xa gọi, qua phòng bên cạnh,trong phone Don nói: Thèm bú lồn quá chịu không nổi nên phải tới!Hạnh giật mình nhìn đồng hồ hai giờ sáng.Trong phone Don hỏi: Có xuống ngay không?Mình hỏi; đang ờ đâu? Don thì thào: “Đậu xe trước nhà!” Hạnh vào nhà tắm. Xuống tới xe,ngay lập tức, Don mở cửa xe bước ra, hai bàn tay hộ pháp của Don đưa Hạnh lên đẩy nàng đứng dựa trên đầu xe,như con hổ hắn cúi xuống, miệng hắn chùi đầu vào giữa háng liếm láp.Trời ơi! Hạnh không thể tưởng tượng cơn dâm của chàng tuổi trẻ điên khùng,rồi chính nàng cũng bùng lên cơn khao khát tình dục điên cuồng.Họ làm tình xối xả.Tất cả cảnh vật trăng sao như hòa đồng vào cơn thịnh nộ thánh dâm trên hai cơ thể bốc lửa. Hai ngày sau Don cũng đang ngủ chợt cú phone vang lên.Hắn ngồi dậy chụp cái phone.Bên kia đầu giây giọng Hạnh: “Đang ở dưới đường trước nhà Don!” Hắn lao vào phòng tắm móc dương vật ra rửa thật kỹ.Chạy xuống đường lao vào xe Hạnh, lôi nàng ra giữa đường,dương vật bật ra trước cửa quần cương cứng trước mặt nàng.Hạnh quì xuống như tột nhân, say sưa bú liếm.Chợt Don nắm tay Hạnh lôi nàng đứng đẩy vào một góc tường vắng.Trên người Hạnh khoát chiếc áo len dầy tới chân.Tay Don nắm áo giữa ngực kéo mạnh ra,những hạt bật ra rơi lả tả xuống đất,phía trong một tòa thiên nhiên trần truồng lộ ra đợi sẵn.Từ đôi vú to nhô cao tới âm hộ hình tam gi
 • hehe: -Thịnh không ngờ gặp lại Thu trong trường hợp rất ư là ngẩu nhiên. Đám tiệc của người bạn,Thịnh nhìn thấy một người đàn bà đẹp ra sân nhìn trời trong khi các bạn đang say sưa nhảy đầm.Chàng nghĩ người đàn nầy có dáng quen thân mà trong tiềm thức như gợi lên cảm nhận gần gủi đã lâu. Chàng ra đứng gần người đàn bà,rồi chợt gọi: “Chị Thu!” Người đàn bà quay lại ngạc nhiên hỏi: “ Uả! anh là ai?”Thịnh la lên : “A! em là Thịnh đây!” Lúc đó Thu mới cảm nhận tất cả sự ngạc nhiên lẫn yêu quí. Hai người ôm cứng nhau,và cũng bất ngờ họ hôn lẫn nhau .Thịnh dẫn Thu vào giới thiệu với vợ và Thu cũng giới thiệu chồng mình.Sau lần gặp Thịnh và Thu lien lạc thường xuyên.Thịnh không ngờ Thu bây giờ tuy có tuổi nhưng vẫn đẹp đẹp gợi cảm đầy quyến rũ của tuổi trên bốn mươi.Rồi một ngày trong cái quần thun đen loại yoga bó sát và chiếc áo thun vàng ôm chiếc eo thon,Thu đến nhà Thịnh.Mới nhìn Thu Thịnh đã nứng cặc vì giữa háng nàng, trong quần, âm hộ phồng to lên thật hấp dẫn.Cách nhìn của Thịnh làm Thu cười nói: “Em làm gì nhìn Chị dữ vậy!” Ngày xưa Thu vẫn âu yếm gọi Thịnh chị chị em em.Thịnh cười dê nói: “Chị đẹp mà mà còn mặc đồ sexy không nhìn mới là…lạ!” Thu nhìn Thịnh nguýt dài nói: “Chị mà đẹp gì! À nghe Thịnh nói, con Liên về Việt Nam hả?” “Dạ đúng,vợ em về Việt Nam thăm ông bà già bả một tháng,nhưng.. ngày mai về lại Mỹ rồi” Thu vừa đi vừa nói xuống nhà bếp: “Vậy chị nấu cơm cho em ăn!” Thịnh khoát tay lia lịa nói: “Thôi! Mình đi ăn tiệm đi!” Thu cười nói: “Không! Chị muốn nấu cho em ăn, như lúc em còn nhỏ!” Rồi Thu nói nhỏ: “Ở nhà vui hơn” Thịnh cười cảm động,không ngờ xa cách bao năm mà tình chị em vẫn đầy ấp như thời còn nhỏ.Thu là tay nghề nấu ăn,nên lay hoay một hồi đã có vài món nhậu.Hai chi em đêm rượu ra uống.Lúc xỉn hai chị em ôm nhau tâm tình.Có lúc họ hôn nhau bằng lưỡi.Chợt như một thúc đẩy cấp bách, Thu đưa tay tìm cặc Thịnh thấy cứng ngắt nàng cười nói: “Em biết hồi nhỏ Chị tắm rửa ve vuốt cái nầy không!?” Thịnh cười nó: “Em biết!” Bất ngờ nàng lấy tay Thịnh để lên âm hộ mình nói: “Ngày xưa chị lấy tay em để lên em nói…không biết!… con bây giờ thì sao?!” Thịnh kề vào tai của Thu mút nhè nhẹ nói: “bây giờ…nứng cặc!” Một giờ sau hai chị em trần như nhộng trên giường.Lúc bú cặc của Thịnh, trong lòng Thu dâng lên
 • hehe: Họ không bỏ rời những cảm giác dâng hiến tận cùng,lát sau cặc Thịnh đâm sâu lút cáng tận cùng vào lồn Thu.Một cuốn hút dữ dội và liên tục những cú dập hổn hển bảo táp mưa sa tràn đầy thác lũ.Thật là cuộc làm tình bốc cháy toàn thân trong cơn ngây ngất vào cực đỉnh… Một ngày cực kỳ ân ái như vô tận bắt đầu khi Thu gọi chồng nói nàng bận không về ngày hôm nay.Sau lần ân ái đầu Thu và Thịnh dắt tay nhau xuống phòng khách.Chỉ một lát sau họ hôn nhau trên sofa và tay Thịnh mò vào lồn Thu khi cặc hắn cương cứng trở lại.Thịnh mở chai sâm banh rưới lên cơ thể trần truồng của Thu và hắn bắt đầu liếm hai đầu vú đỏ mọng rồi dần xuống âm hộ căng phồng.Hơi thở Thu dồn dập khi lưỡi của Thịnh liếm mạnh vào giữa khe lồn bắt đầu ướt nhẹp những nước dâm thủy.Cái lồn hé mở thật đẹp thật gợi cảm với hàng lông nhỏ từ rốn đi xuống giữa khe.Thu rên rĩ lớn dần trong cơn thống khoái.Nước trong khe lồn tươm ra lai láng.Thịnh thích chí nhìn khi cơn hứng bùng ra như bất tận của Thu, người nàng ưỡn cao khuỳnh chân hẫy mạnh âm hộ vào miệng Thịnh miệng gào nhỏ: “ Bú mạnh đi Thịnh…Thu sướng qua Thịnh ơi!” Câu nói chưa bao giờ nàng nói với chồng với ông John.Nàng ngồi dậy ôm lấy Thịnh.Họ hôn nhau.Thịnh nâng chai rượu uống rồi rưới lên người hắn, rưới người Thu.Hai thân thể trần truồng tắm rượu.Họ đưa qua chiếc ghế bành nhỏ.Thịnh ngồi xuống.Thu như người hầu đế vương.Nàng quì xuống đi tới nâng cặc Thịnh lên ve vuốt rồi bắt đầu liếm láp.Thu đã từng bú cặc chồng,nhất là cặc ông John,nhưng chưa lần nào mà nàng bú cặc mê mẫn như lần nầy.Hình như là tình yêu chăng? Sao nàng ngấy ngất điên cuồng. Thịnh bồng Thu lên đi xuống kitchen.Hắn đặt Thu trên bàn,bao nhiêu rượu còn lại hắn rưới từ đôi vú xuống âm hộ rồi sà xuống bú mớm tận tình.Mùi thịt thơm,mùi vú,mùi lồn,mùi rượu nồng nàn của đôi tình nhân lâu ngày bỗng nhiên sum hợp,bốc lên tận mũi làm Thịnh choáng váng ngất ngây điên dại.Cặc Thịnh đâm mạnh sâu vào lồn Thu như mũi dao bén mạnh làm vỡ lòng nàng.Thu thì thào rên rĩ: “Thịnh đụ sướng qua….Thịnh ơi!” Thịnh càng nắc mạnh Thu càng sướng,cho đến lúc Thịnh gào lên trong miệng: “A!aa…..Thịnh ra….sướng quá…Thịnh ra Thu ơi!!!…” Giòng tinh khi từ cặc Thịnh bắn mạnh vào lồn Thu như vô tận làm Thu sướng ngất vô bờ. Nàng cũng la lên: “sướng quá Thịnh ơi….Đụ mạnh! mạnh nữa! nữaR
 • hehe: “Trời! nhìn đã quá!” Thu nheo mắt nói: “Thật không!?” Thịnh tiến lại gần Thu,hắn ôm nàng,họ lại hôn nhau đắm duối…. Thu cười nói với Hạnh và Nga: “Các chị biết không! Sau ngày đó sao em và và Thịnh cứ nhớ nhau da diết,hể có dịp là tụi em xáp lá cà và hình như em với ông John càng ngày càng xa dù đôi khi vẫn gặp nhau,nhưng phần đông em tránh, ông cũng biết và buồn bả.Nhưng làm sao hơn,không gặp Thịnh là em cứ như điên lên!!” Hạnh cười nhẹ nhìn bạn nói: “Thì đó là tình yêu chứ còn gì nữa!” Nga cũng diễu góp phần: “Khi dâm…tuổi nào cũng dại khờ!” Hạnh và Thu chạy lại đấm vào lưng của Nga,Hạnh cười lớn nói: “Con quỷ….!” Nga cũng cười nói: “Mà đúng không?!” Thu Hạnh gật đầu đồng lõa,rồi nghe Nga kể chuyện. Tuần vừa rồi thằng Mễ đi về Mễ làm Nga nhớ hắn,hắn nói chỉ đi một tuần.Muốn làm ngạc nhiên thằng Mễ nàng tới nhà hắn buổi chiều tuần sau vì nghĩ hắn đã về.Thật ra nàng nhớ con cặc của hắn thì đúng hơn.Vừa gõ cửa không thấy thằng Carlo ra mở mà ông già của nó.Lão Victor, một lão già cau có, nhưng rất đẹp lão và cường tráng ở tuổi gần 60.Nàng có gặp vài lần,lão thường nhìn nàng trong con mắt dâm tục nhưng khó chịu.Lão hỏi: “Mày tìm ai?” “Carlo có nhà không?” Lão trả lời cộc lốc: “Không” “Khi nào hắn về?” Lão nheo mắt nói: “Không biết” Nga tính đi thì lão chụp cánh tay nàng lại kéo vào nhà vừa đi vừa nói: “Vào nhà chơi đã!” Nga đi theo cánh tay rắn chắc của lão.Lão ấn nàng ngồi xuống sofa rồi vào tủ lạnh lấy hai chai bia để lên bàn nói: “Uống đi! Mày tìm thằng Carlo làm gì?” “Hỏi thăm!” Lão gần gừ trong họng: “Hỏi thăm con mẹ gì! Mày nhớ con cặc hắn thì có!” Nga không ngờ lão Victor ăn nói thẳng thừng.Lão đưa con mắt sáng nhưng có vẻ điếm đàng hỏi: “Bộ tao nói trật sao!” Nga lắc đầu nói: “Ông hết chuyện nói rồi sao!” Lão ngồi bắt chân chữ ngũ trong cái quần Jean bạc phết gầm gừ trong cổ họng: “Mẹ! nhìn mày tao biết mày muốn gì!” Nga cười gượng nói: “Sao ông biết tối muốn gì?” Lão đứng dậy mạnh bạo tới bên Nga kéo nàng lên nói nhỏ: “Mày muốn fuck chứ gì!” Nga lớ ngớ vì câu nói như xỉa vào mặt nàng,chưa chuẩn bị lão già đã kéo nàng ngã sấp vào người,rồi chụp mạnh vào giữa háng trong chiếc quần Jean bó cứng của Nga.Lão gầm gừ tiếp: “Tao biết cái nầy của mày đầy nước!” 7/17/2016 4:57:55 PM
 • hehe: Nga chưa kiệp phản ứng đã bị lão già quật ngã xuống sofa rồi lão cởi nút quần.Trong thân thể tráng kiện của lão Nga nhìn thấy dương vật to lớn của lão bật ra cứng ngắt cong vòng lên trời,hùng dũng như kiện tướng ra chiến trường.Nàng không ngờ lão già có một dương vật đáng nể.Lời nói thì nhát gừng lạnh lùng nhưng hành động thì lẹ làng nhanh nhẹn.Lão nhìn nàng nói: “Mày đợi tao cởi đồ mày, hay chính mày cởi đồ!” Nga lớ ngớ trong cơn xao động nhưng rồi nàng cũng không cưỡng được sự hấp dẫn của lão.Họ bắt đầu lao vào cơn ân ái khi con cặc của lão Victor đâm mạnh vào lồn nàng.Mặc cho Nga rên rĩ và lên đỉnh nhiều lần lão Victor vẫn bền bỉ nhấp đôi mông mạnh như thợ đục tường, mồ hôi vã ra trên lưng lão, chẳng nhằm nhò gì vẫn như con trâu chọi.Nga không còn tự chủ được,thân người nàng quần quại ưỡn cong lên vì sướng.Lão Victor a a lên trong cổ họng, âm thanh như con heo bị cắt tiết đôi mông dập thật mạnh phóng tinh.Bao nhiều tinh khí của lão bắn tung vào người nàng.Nga rên to rã người trong cánh tay của lão. Ôm nàng một lát lão Victor hôn Nga rồi từ từ rút cặc ra khỏi lồn nàng,từ trong khe giòng tinh khí của lão ứa ra.Lão ngồi dậy ngắm nhìn thân thể Nga,bàn tay lão mân mê từ hai đôi vú xuống tới âm hộ lẩm bẩm: “Mẹ rượt! thằng Carlo có con bồ siêu đẳng!” Nga nhìn lão khờ dại.Chợt lão kéo nàng dậy lôi Nga vào phòng tắm sau khi liệng tất cả đổ nàng vào cùng nói: “Vào tắm đi! rồi tao với mày đi ăn tiệm Mễ! à mà mầy thích đậu không đấy!” Nga cười sau khi ngâm mình trong nước nghĩ: “Mẹ! lão già nầy fuck hết sẩy!” Khi ra ngoài phòng tắm Nga đã thấy lão Victor áo quần chỉnh tề nhìn nàng phán một câu: “Mẹ! nhìn mày đẹp hấp dẫn!thôi đi!” Nga cười nói: “Ông làm như tía tôi không bằng!” Nàng theo ông cảm thấy đời vui tuơi… 7/17/2016 4:58:05 PM
 • hehe: Nga cười nói với các bạn: “ Làm như số tui có duyên với Mễ!” Hạnh và Thu cười nói: “Bà thích dồi của Mễ thì có!” Nga cười lấy tay đánh mạnh vào vai Thu nói tiếp: “Lúc đi ăn với lão Victor lão mới cho biết” “Mày biết thằng Carlo đi đâu không?” “Không! tại sao ông hỏi tôi! Làm sao tôi biết được.Hắn chỉ nói đi về Mễ nghĩ hè!” “Ừ! Thì nghĩ hè!” Lão tiếp khi nhìn thẳng vào mắt Nga: “Hắn về Mễ cười vợ!” Nga choáng váng nhưng cũng bình thản khi nghe lão Victor tiếp: “Tao cũng không biết rõ!vợ tao chết năm rồi,hắn yêu thương mà nó,nhưng cuối cùng hắn quyết định về cưới con nhỏ mà má hắn biết từ nhỏ!” ông chớp mắt: “Vì má nó muốn vậy!” Nga cười buồn nói: “Ông biết tôi cũng…có chồng!” Lão Victor cười nhẹ đưa tayđánh lên vai Nga,rồi tự nhiên quay qua chuyện khác. Ông nói: “Dĩ nhiên tao biết! Victor có nói tao nghe! Nhưng nhìn mày,mày biết tao nghĩ gì không?” Nga ngạc nhiên hỏi: “Ông nghĩ gì!?” “Tao nghĩ lát nữa đây tao…bú lồn mày!” “Ông kỳ quá hà!”Nga khoát tay. Lão Victor cười tiếp: “Đúng! Tao đang nghĩ cách làm cho mày sung sướng!” Nga liếc xéo ông nói: “Ông đúng là loại dâm đãng!” Lão Victor bình thản nhìn vào Nga: “Mày cũng vậy thôi! Nhìn cái miệng môi son của mày chỉ biết mút cặc!” Nga đỏ mặt nói: “Sao ông biết được tôi!” Lão ung dung nói: “Thì lát nữa biết!” Khi ra đường Nga ôm cánh tay của lão Victor nói: “Tôi thích ông rồi đấy!” Lão cười cuối xuống nói vào tai Nga: “Nghĩ tới cái lồn mày làm tao nứng cặc!” Nga cười nói: “Tôi cũng muốn bú cặc ông đây!” Họ đưa nhau ra xe. Về đến nhà lão Victor, Nga đi thẳng lên phòng tắm.Khi Nga xuống nàng thấy Lão Victor trần như nhộng đứng giữa phòng khách,dương vật lão cương cứng cong lên trời như trái chuối xanh thật khiêu gợi.Lão quay lại khi thấy nàng, lão từ từ tiến lại.Nga nhìn thấy trên tay lão có cái dao loại cắt thùng thật bén và một cái kéo,nàng sựng lại nhìn lão hỏi: “ Victor! ông muốn làm gì tôi đây!” Khuôn mặt lão lầm bầm rồi tiến sát lại Nga ngồi sụp xuống trước mặt nàng,lão thò bàn tay giữa rốn nắm lấy lưng quần Jean của nàng kéo lại thật gần rồi nói: “Tao muốn nhìn cái lồn của mày!” 7/17/2016 4:58:12 PM
 • hehe: Nói xong lão nắm giữa hạ bộ cắt xéo đi một mảng quần nhỏ.Lão bắt đầu vào trò chơi cắt dần cái quần Jean một khoảnh giữa háng đủ để lộ cái mu phồng ra ngoài xong lão thò tay kéo cái quần xi líp mỏng ra lấy kéo cắt phăng lần cuối đủ để nhìn thấy âm hộ tròn trịa của Nga lộ ra giữa chiếc quần jean bó cứng.Vứt dao kéo qua một bên lão bắt đầu kề miệng vào bú.Nga không bao giờ ngờ trò chơi của lão làm nàng sợ rồi dần dần vào thích thú và cuối cùng là cám giác hưng phấn lạ lùng.Cứ như vậy miệng lão chùn chụt liếm bú vào âm hộ Nga làm nàng đứng phải dạng chân run lên bần bật. Âm hộ Nga long phơn phớt mỏng bao sát vùng mu cao âm hộ thật đẹp.Thằng Carlo lần đầu nhìn cũng mê như ba nó.Lão Victor say sưa bú lồn Nga như không muốn dứt làm nàng bủn rủn rên từng chặp.Trong lớp quần Jean hai bắp vế Nga như căng ra cứng ngắt,lồn nàng đầy nước.Lão Victor ngước lên thì thào: “Mày đã chưa?!” Nga nhìn xuống rên rĩ: “Bú…nữa….Mạnh.. Victor!” Lão Victor khác với Carlo.Thằng Carlo hùng hục bao nhiêu thi lão từ tốn bây nhiều.Với lão làm tình là một công việc của thần linh như sự cầu nguyện ,lâu dài không tính thời gian.Lão dần dần tiếp tục lấy kéo dao cắt gần hết chiếc quần jean rồi lần lên chiếc áo thun.Lão vẫn muốn Nga đứng thẳng cho đến khi tất cả quần áo như những mảnh lá rơi lả tả xuống đất.Lão có thể dừng lại bao nhiều phút để bú đôi vú Nga làm nàng phát điên, đến lúc cao độ lão bế nàng vào phòng để Nga nằm sấp.Lão bắt đầu leo lên lưng ôm nàng và cà dương vật chùi theo kẻ mông đít xuống tới âm hộ.Cặc lão cứng như thỏi sắt.Lão cà từ tốn cho đến khi Nga chịu hết nổi thì dương vật đâm mạnh vào khe hở đầy nước âm hộ.Nga coi như không còn biết mình là ai,nàng chỉ biết rên trong tận cùng thống khoái,càng lúc nàng càng dẫy dụa và la to miệng thót ra những câu dâm tục không tự chủ: “Hard! Victor …trời ơi! sướng quá….fuck me…! Fuck me hard…” Lão Victor không nói cứ hì hục nắc vào lồn Nga như bất tận cho đến lúc mồ hôi hai người vã ra như tắm.Lão Victor ở xứ nóng nên lần làm tình nào lão cũng muốn cho mồ hai người trọn lẫn nhau thì lão mới thích. Lão rất thích đụ sau đít,nhưng không phải hậu môn.Lão rất ghét đụ vào lỗ đít đàn bà.Ngày xưa vợ lão biết điều đó nên thường hay nằm sấp.Mông đít Nga nhấp nhô mạnh bời những cái nắc như trời giáng của lão.Nàng khum người lên cho cặc lão vào sâu hơn.Sự bền lâu của lão làm Nga rên xiết như loài hổ cái.Cuối cùng cuộc làm tình
 • hehe: Ba người đàn bà gặp nhau trong quán nước.Hạnh vui vẻ kể chuyện thật mới của nàng: “Chị bị hiếp dâm!” Bốn cặp mắt của Thu,Nga,nhìn Hạnh ngạc nhiên. “Hiếp dâm!” Hạnh thong thả kể cho hai bà nghe. “ Thì đúng là chị bị hiếp dâm! để kể cho mà nghe!” Hai vợ chồng Hạnh đang ngủ thì có cú phone nữa khuya. Ông chồng Hạnh lên tiếng cằn nhằn,bên kia đầu giầy giọng Don vang lên: “Ngủ phải không?” rồi cúp.Hạnh lắc đầu nằm xuống dỗ giấc ngủ trở lại.Rồi không ai thể ngờ một giờ sau, một bóng đen to lớn ập vào phòng.Cái đầu súng để vào má làm chồng Hạnh lạnh gáy. Hắn bắt ông chồng Hạnh bịt mắt rồi bắt đứng vào góc phòng, xong bịt mắt Hạnh trói nàng trên giường.Trong chiếc áo ngủ lọt ra Hạnh trần truồng,hắn cúi đầu vào âm hộ Hạnh liếm láp.Chồng Hạnh đứng run rẩy. Một lát sau nghe vợ mình bắt đầu rên thì ông chồng hết sợ và lén tai nghe,sau đó ông tự hé mở khăn bịt mắt để nhìn thấy trên giường vợ ông đang bú cặc người đàn ông.Cảnh tượng như không phải hiếp dâm mà là hai người đang làm tình,càng lúc càng say sưa.Lúc đầu bất chợt làm Hạnh sợ nhưng cảm giác người đàn bà bén nhạy và biết kẻ đang bú lồn mình là Don chứ không ai khác.Lần đầu tiên ông chồng đứng yên trong phòng nhìn cảnh vợ mình đụ người khác,cơn sợ hải đã qua,cặc ông cương lên khi nhìn vợ mình sướng ngất trong vòng tay đàn ông.Cặc Don so với người Mỹ đen là cùng cỡ, nhưng với người Việt thì rõ ràng to lớn hơn nhiều.Tuổi còn trẻ,sức còn sung như trâu mới lớn, đương nhiên Don làm Hạnh sướng ngây ngất là phải.Sau những trận hai cơ thể vờn nhau là lúc Don đâm cặc vào lồn Hạnh nắc như mưa bấc.Tiếng rên gào sung sướng của Hạnh làm ông chồng càng ngày càng nứng cặc thêm. Ông không ngờ mình được chứng kiến cảnh làm tình của vợ trước mắt,nhưng ông vẫn chưa biết đó là Don vì trong phòng mờ tối.Lúc Don bắt Hạnh chổng mông làm kiểu chó là lúc ông chồng gần như cơn hứng lên cao độ,phía dưới dương vật cứ muốn trào ra ông ráng kèm giữ.sao đó Hạnh nằm bệp xuống nệm cho trên lưng Don nắc xối xả đến khi hắn hét lên rút cặc ra cầm sục mạnh cho bao nhiêu tinh khí đổ trên mông đít nàng.Hạnh chổng đít rên rĩ trong sướng khoái không cần biết chồng nàng vẫn còn đứng trong góc tối.Khi Don biến mất,Hạnh nằm tênh hênh trên giường thì lúc đó ông chồng mới phóng lên đút cặc vào lồn vợ nắc mạnh và vài giây sau ông phóng tinh ào ạt vào lồn nàng.Hạnh ôm cứng chồng cho ô
 • hehe: Bắt đầu trời vào xuân êm ấm áp,không còn lạnh lẽo.Hạnh mời các bạn ăn nhậu tại nhà nàng.Chỉ có ba ông chồng mà thôi.Tuy ba bà, họ có những tình ái đòi hỏi về thân xác và tình dục tự do tuyệt vời nhưng họ rất thương yêu các người chồng chung thủy.Các ông cũng có sự tự do toàn diện trong trong chăn gối người khác nhưng họ chia sẻ để biết lẫn nhau và giử cơ thể sạch sẽ.Các ông thì đang ngồi vừa nhậu vừa coi thể thao.Sau nầy ba ông cũng chơi với nhau trở thành thân thiện,còn các bà cũng đang nhậu dưới phòng ăn.Hạnh đề nghị: “ Các bà..cũng biết,mấy ông chồng của mình là số một trên đời.Chỉ có mấy ổng mới cho mình tự do làm đủ chuyện mình thích,chứ nếu người khác đã xãy ra trăm điều nguy nan có thể đến chết người.Mình đọc báo và nhìn thấy đã có bao nhiêu cơn ghen đàn bà cắt cu chồng, đàn ông giết vợ…chỉ vì họ ngu thôi.Chính mới đây sau sự nghiên cứu của các nhà động vật học đã chứng minh các con thú cũng đam mê xác thịt trong việt giao câu chứ không phải dùng sinh lý để sinh sản.Sau bao năm họ cũng nhìn thấy một loài khi cái cũng có cảm giác lên cực đỉnh trong lúc giao cấu như loài người chúng ta.Tối nay tôi đề nghị chúng mình sẽ…ngủ chung với…các ông chồng…các bà nghĩ sao!?” Thu nhanh nhẩu nói: “Em đồng ý 100%” Nga cười nói: “Vậy bây giờ chị em mình phải làm cho các ông chú ý” Hạnh nhìn Nga nói: “Bà đang mặc cái quần jean bó cứng như thế,thì làm ơn giã đó quên đóng zipper rồi cầm bia lên đưa cho chồng Nga và chồng của chị…xem sao! Còn Nga cũng vậy,trong cái quần yoga ôm sát phơi của thì cũng nên đi qua đi lại các ổng xem sao?! Nga nhìn Hạnh tiếp: “Con chị cũng vậy thôi….nhìn bà mặc cái quần tây đưa mu thì ông nào mà chịu nổi!” Cứ thế ba bà có dịp lại lên đi phơi của trước mắt các ông chồng.Chồng Nga tên Tân,chồng Hạnh tên Hùng,chồng Thu tên Cường,sau đó các bà ngồi sà xuống lơi lã với nhau cho các ông chồng chú ý.Cuối cùng thì họ cũng dẫn lên giường với sự đồng ý của tất cả mọi người.Thật là một đêm tuyệt vời khi họ nằm chung trên hai chiếc giường kê sát với nhau.Thu cầm tay chồng đắt trên âm hộ Nga nói: “Bây giờ anh có cảm giác khi tay đặt trên âm hộ không phải là em…thích không?” Ông chồng gật đầu,rồi nàng lấy tay chồng Hạnh đặt lên âm hộ mình nói với chồng: “Còn bàn tay người khác đặt trên âm hộ vợ anh thì sao?” Chồng Hạnh bóp mạnh vào lồn Thu trả lời: “Thì …đã lắm chớ sao!” thế là họ lao đâu vào cuộc ân ái chung với nhau hòa cùng các tiếng rên c&#
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/19/2016 4:54:11 PM
 • Kaito kid: big_grin 7/21/2016 8:34:27 AM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 9:20:58 PM
 • Kaito kid: K ai qua ak 7/25/2016 9:22:49 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 9:25:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/26/2016 8:26:03 PM
 • Hoàng Yến: big_grin big_grin laughing 8/12/2016 10:05:10 PM
 • Hoàng Yến: big_grin big_grin )) 8/12/2016 10:05:13 PM
 • Hoàng Yến: Say oh yeah 8/12/2016 10:05:17 PM
 • Lionel Messi: có ai ko nhỉ 8/19/2016 9:29:18 AM
 • bachnhik.o: Lão bà bà ta đây đang ngồi tại nhà hú mưa gọi gió lam nguyên 1 bàn tế gồm mấy cục kẹo hết hạn để mong sao trời mai tạnh để đi học kaka 8/19/2016 3:48:01 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:15 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:18 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:18 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:19 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:19 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:19 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:20 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:20 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:20 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:20 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:21 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:21 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:21 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:22 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:22 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:22 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:22 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:23 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:23 PM
 • hanghocgioi57: c 8/20/2016 4:57:23 PM
 • Bảo Ngọc: 2 8/23/2016 7:54:30 PM
 • Huyềnn: 2 8/23/2016 9:03:03 PM
 • nttdung221096: giờ này còn cú đêm nào k nhỉ ???? 8/26/2016 12:17:00 AM
 • LeeNhim.love: crying 11/18/2016 5:54:08 AM
 • LeeNhim.love: haiz 11/18/2016 10:03:27 PM
 • Vukimthuy39: Có ai đang chat k cho mjk hỏi tí đc k☺ 12/5/2016 4:02:42 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:43 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:47 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:49 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:51 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:52 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:54 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:56 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:58 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:17:59 AM
 • Vukimthuy39: . 12/5/2016 4:18:01 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: happy chào m ạ 12/9/2016 7:34:46 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: chào ạ 12/9/2016 7:34:54 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: sad 12/9/2016 7:34:57 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: broken_heart 12/9/2016 7:35:00 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: worried 12/9/2016 7:35:04 AM
 • ♫Rosario Vampire♫: crying 12/9/2016 7:35:09 AM
 • Vukimthuy39: wave 12/12/2016 4:58:20 AM
 • Vukimthuy39: . 12/12/2016 4:58:28 AM
 • Vukimthuy39: . 12/12/2016 4:58:31 AM
 • Vukimthuy39: . 12/12/2016 4:58:34 AM
 • Vukimthuy39: . 12/12/2016 4:58:36 AM
 • Vukimthuy39: . 12/12/2016 4:58:39 AM
 • ngu nhất xóm: chao ccac ban 1/16/2017 7:41:34 AM
 • ngu nhất xóm: eeee 1/16/2017 7:41:39 AM
 • ngu nhất xóm: co ai ko? 1/16/2017 7:41:41 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • sour_cleverbuffalo4107
 • Dân Nguyễn
 • letoan990099
 • smallhouse253
 • tart
 • hatrangk51spls
 • kaitokidabcd
 • MMOkiemtienonline
 • Âm thanh trong vỏ ốc
 • holong110720
 • Quốc Anh
 • Ngân Nhi
 • Siêu Nhân